Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Classificatie

 Classificatieprocedure voor sporters met een fysieke beperking = PI

Nationale classificatie voor de G-sporter met een fysieke beperking (PI)

 

Tijdlijn

Wie doet wat

Hoe

1.

Vooraf

G-sporter is lid bij Parantee-Psylos of een erkende sportfederatie

 

2.

16 weken voor 1ste deelname aan competitie

G-sporter dient aanvraagdossier in bij classificatie@parantee-psylos.be

1.     Aanvraagformulier (doc 1) ingevuld en ondertekend door de aanvrager

2.     Medisch diagnoseformulier PI  (doc 2) ingevuld en ondertekend door de eigen arts

3.     Bedrag van 40 euro gestort op rekeningnummer
BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos

3.

Binnen 10 kalenderdagen na aanvraag

Parantee-Psylos bevestigt de ontvangst van het aanvraagdossier (doc 1 & 2)

Per mail naar de aanvrager

4.

Toelatingsproef binnen 4 weken na aanvraag

Medisch-Technische commissie  beoordeelt op afstand of nodigt uit op consultatie

G-sporter neemt volledig aanvraagdossier (doc 1 & 2 en evt. medische bijlagen) mee op consultatie bij de erkende arts

5.

Functionele proef binnen 12 weken na aanvraag

Parantee-Psylos nodigt uit voor de screening

G-sporter neemt medisch dossier én sportuitrusting mee  op screening bij de erkende functionele classificeerder

6.

4 weken na functionele proef

Parantee-Psylos communiceert de sportklasse en status

Per mail naar de aanvrager
en up-to-date classificatielijst per sporttak op de website

 

1.     De G-sporter is lid van Parantee-Psylos of een andere Vlaamse sportfederatie.

2.     De G-sporter is de aanvrager en stelt zijn dossier samen:

o    De G-sporter vult het te downloaden aanvraagformulier nationale classificatie (document 1) in en ondertekent het eigenhandig. Wanneer de G-sporter minderjarig is, dient ook een ouder of voogd te tekenen.
Door dit aanvraagformulier te ondertekenen, verklaart de sporter (of de wettelijk vertegenwoordiger in geval van minderjarigheid) akkoord te gaan met:

§  de bepalingen vermeld in dit classificatiehandboek; en

§  de internationale regels van IPC en de betrokken internationale sportfederaties; en

§  de nationale en regionale regels van BPC en Parantee-Psylos; en

§  het betalen van de eigen bijdrage; en

§  het gebruik van de persoonlijke medische gegevens, enkel en alleen in functie van zijn nationale of internationale classificatieprocedure.

o    De G-sporter downloadt het medisch diagnoseformulier PI (document 2) en laat het door zijn eigen arts invullen en ondertekenen. Dit medisch document wordt bij voorkeur in het Engels ingevuld. De behandelende arts kan zelf beslissen om al dan niet medische bijlagen toe te voegen.
De consultatiekost bij de eigen arts is ten laste van de aanvrager.

Beide documenten (met eventuele medische bijlagen) worden door de aanvrager binnen de 16 weken voorafgaand aan de eerste competitiedeelname naar classificatie@parantee-psylos.be gestuurd.

o    Tegelijk wordt een bedrag van 40 euro op het rekeningnummer BE74 0682 3627 0607 van Parantee-Psylos gestort met de vermelding: “classificatie naam en voornaam”.

3.     De bevoegde medewerker van Parantee-Psylos checkt of het dossier volledig is en of het bedrag op de rekening staat. Hij bevestigt binnen de 10 kalenderdagen na de aanvraag de ontvangst van het dossier aan de aanvrager, samen met de detailinfo van de verdere procedure.  

4.     Het dossier wordt voor de toelatingsproef doorgestuurd naar de erkende (revalidatie)arts van de Medisch-Technische Commissie. Hij voert één van de volgende acties uit binnen de 4 weken na de aanvraag.
De erkende (revalidatie)arts:

o    Verklaart de sporter geschikt (‘eligible’) om een sport op competitieniveau te beoefenen; of

o    Verklaart de sporter niet geschikt (‘not eligible’) om een sport op competitieniveau te beoefenen; of

o    Nodigt de sporter uit voor bijkomend onderzoek tijdens een consultatie bij een erkende (revalidatie)arts, en hij:

§  verklaart de sporter geschikt (‘eligible’) om een sport op competitieniveau te beoefenen; of

§  verklaart de sporter niet geschikt (‘not eligible’) om een sport op competitieniveau te beoefenen.

De G-sporter brengt zijn volledig aanvraagdossier mee naar de consultatie.

o    Stuurt per mail de uitslag van de geschiktheid en eventuele opmerkingen naar classificatie@parantee-psylos.be.

5.     In geval de sporter geschikt (‘eligible’) is, organiseert Parantee-Psylos binnen de 12 weken na de aanvraag een afspraak voor de functionele proef.
De bevoegde medewerker van Parantee-Psylos verwittigt zowel de aanvrager als de erkende functionele classificeerder(s). 
De erkende classificeerder:

o    Beoordeelt tijdens de screening of de sporter voldoet aan de minimale beperking van de gekozen sporttak, en

o    Kent met behulp van functionele of sporttechnische tests een sportklasse toe, en/of

o    Observeert tijdens een training of competitie (niet verplicht in elke sporttak), en

o    Bepaalt de status (geldigheidsduur) van de sportklasse.

o    Kan in elke bovenstaande fase oordelen dat de sporter niet geschikt (‘not eligible’) is om deze sport op competitieniveau te beoefenen.

o    Deelt op het einde van de functionele proef de sportklasse en de status mondeling mee. Ook in geval van een NE (‘not eligible’) sportklasse.

o    Stuurt per mail de sportklasse, de status en eventuele opmerkingen naar classificatie@parantee-psylos.be

De G-sporter brengt voor de functionele proef zijn ID-kaart, zijn volledig aanvraagdossier (doc 1 & 2 en evt. medische bijlagen) en al zijn sport-specifieke hulpmiddelen (bv prothese, straps), het eigen wedstrijdmateriaal (bv handbike) en/of de eigen wedstrijdkledij mee.
Hij mag zich laten vergezellen door één persoon.

6.     De bevoegde medewerker van Parantee-Psylos stuurt binnen de 4 weken na de functionele proef een schriftelijke bevestiging van de sportklasse en status naar de sporter.
Hij publiceert ook naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, sportklasse en status op de classificatielijst per sporttak op de website van Parantee-Psylos.

Doc1a_classificatie_aanvraagformulier g-sporter PI

Doc1a_classificatie_aanvraagformulier g-sporter PI_pdf

Doc2_classificatie_medisch diagnoseformulier PI

Doc2_classificatie_medisch diagnoseformulier PI_pdf