Wij hebben een nieuwe website op www.parantee-psylos.be
 

Topsport

Ondersteuning


Uitgangspunt
Het bezitten van een topsportstatuut of het ondergebracht zijn in een prestatie- of ontwikkelingsprogramma is een voorwaarde, maar geen garantie op financiële ondersteuning. Bijkomend aan de prestatievoorwaarden en de strategische keuzes binnen het topsportbeleid beoordeelt Parantee-Psylos het topsporterstraject aan de hand van de volgende aspecten:

1. Tonen van een engagement in topsport, minimaal tot en met de Paralympische Spelen van 2020 in Tokyo.
2. Tonen van een positieve curve in de prestatielijn t.o.v. het internationale niveau en/of behoud van potentieel medailleniveau.
3. Omkadering door competente trainers en/of experts die ervaring hebben met topsport.
4. Voorleggen van een meerjarenplanning, inclusief lange termijn multidisciplinair begeleidingstraject en een standaard weekprogramma volgens de noden van topsport, hetzij in clubverband, hetzij op individuele basis.
5. Beschikken over een goede topsportattitude.
6. Stellen van prioriteiten inzake het melden en laten verzorgen van sportblessures.
7. Toepassen van de adviezen van de leden van de commissie topsport van Parantee-Psylos.
8. Voor de teamsporten gelden volgende bijkomende parameters:
     a. Aanwezigheid van hoog spelniveau en intrinsiek talent van de huidige spelers.
     b. Instroom van nieuwe getalenteerde spelers.
     c. Aanwezigheid van voldoende prestatie bevorderende en sociale cohesie.
   
Het is de beoordeling van (1) de trajectevaluatie, (2) het potentieel om de resultaatsdoelstelling te behalen (medaille WK of Paralympische Spelen) en (3) het strategisch inzetten van de beschikbare financiële middelen die de uiteindelijke ondersteuning van de topsporter bepaalt. Parantee-Psylos kiest bewust voor deze aanpak om die atleten die het grootste potentieel hebben op basis van prestaties en omkadering te ondersteunen.

Elke atleet met topsportstatuut ontvangt in het voorjaar een mail en schrijven met het overzicht van zijn ondersteuning.

Commissie topsport
De Commissie Topsport is verantwoordelijk voor:
1. Het opvolgen van de trajectevaluatie van de G-topsporters. De leden van de Topsportcommissie adviseren de G-topsporter inzake een meer optimale begeleiding (zowel op sportief als op sportwetenschappelijk, sportpsychologisch en sportmedisch vlak) en een medisch verantwoorde topsportcarrière zonder doping.
2. Het opmaken, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijkse beleidsplan en het jaarlijks actieplan topsport ten aanzien van de Raad van Bestuur van Parantee en Sport Vlaanderen. De leden staan in voor het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het Jaaractieplan Topsport.

De Commissie Topsport is als volgt samengesteld:
- Coördinator topsportbeleid: Steven Van Beylen
- Afgevaardigde van de ligatrainers: Gregory Planckaert
- Sportwetenschapper: Yves Vanlandewyck
- Sportwetenschapper en afgevaardigde van de Raad van Bestuur: Joeri Verellen
- Afgevaardigde van de kinepool: Els Cauwenberg
- Sportpsycholoog: Els Snauwaert
- Federatiearts: Annick Viaene
- Dossierbeheerder Topsport van Sport Vlaanderen: Sofie Debaere

Ligatrainers
In een aantal sporttakken zijn ligatrainers werkzaam. Zij zorgen voor de begeleiding en opvolging van de topsporters binnen hun sporttak. Ligatrainers staan voor de meeste topsporters rechtstreeks in op vlak van sporttechnische begeleiding en het opstellen en opvolgen van het jaarprogramma, maar kunnen ook topsporters opvolgen die eigen persoonlijke trainers hebben.

Sportwetenschappelijke begeleiding
In samenspraak met de ligatrainers worden sportwetenschappelijke testen afgelegd op basis waarvan het trainingsprogramma wordt aangepast: inspanningstesten, lactaattesten, sportspecifieke testen,…

Medisch-paramedische ondersteuning
Parantee-Psylos voorziet voor elke topsporter een BE TOP boekje. Dit is je persoonlijk begeleidingsboekje dat gebruikt wordt om artsen, kinesitherapeuten, sportpsychologen en verpleegkundigen optimaal te informeren. Dit boekje moet je zelf (laten) aanvullen met relevante gegevens, medische verslagen en brieven, voorschriften. Zo zorg jij er zelf voor dat je begeleiders voldoende kennis hebben om je optimaal te kunnen begeleiden tijdens stages en internationale wedstrijden. Gelieve het steeds bij de hand te hebben, zowel op de stages als tijdens de internationale wedstrijden die door het BPC, Parantee-Psylos of LHF worden gecoördineerd.

Jaarlijks wordt ook minimaal 1 consult bij de federatiearts gepland. Extra opvolging wordt ad hoc besproken. De federatiearts staat ook ter beschikking voor dringende vragen omtrent blessures en/of doorverwijzing.

Mentale begeleiding
De mentale begeleiding wordt gecoördineerd door sportpsychologe Els Snauwaert. Naast Els Snauwaert werkt Parantee-Psylos nog met andere sportpsychologen samen maar er is steeds terugkoppeling richting Els Snauwaert.

De volgende aspecten komen aan bod in de mentale begeleiding:
1. Opstellen van een mentaal profiel: Dit profiel geeft een inzicht in de persoonlijkheid van de topsporter met specifieke output naar de sportcarrière: hoe wordt een bepaalde atleet het best gecoacht? Hoe reageert een bepaalde atleet op feedback? Beschikt de topsporter over een gezonde dosis zelfvertrouwen?
2. Vanuit het mentaal profiel worden er aandachtspunten geformuleerd waaraan de atleet kan of moet werken. Deze kunnen structureel worden aangepakt in een vaste begeleiding, dan wel ad hoc.
3. Bij conflictsituaties kan beroep worden gedaan op de sportpsycholoog om een conflict te ontmijnen en te zoeken naar een constructieve oplossing.

Voedingsondersteuning
Op vlak van voedingsbegeleiding kan een beroep worden gedaan op de voedingsdeskundige. We hanteren 3 fasen:
1. Een gezond dagelijks voedingspatroon waarbij rekening wordt gehouden met de sportcarrière.
2. Aangepaste trainings- en wedstrijdvoeding ifv optimale prestatie en recuperatie.
3. Suppletieschema voor de belangrijkste kampioenschappen.

De grootste progressie kan dikwijls geboekt worden in fase één en twee. Het is dus zinloos om suppletie te nemen indien je nog progressie kan maken in de eerste twee fases.
Voedingsbegeleiding kan bijkomend ondersteund worden via een meting van de lichaamssamenstelling.

Administratieve ondersteuning

Onkostennota

Parantee-Psylos brengt in het voorjaar de sporter met topsportstatuut op de hoogte van de ondersteuning. Indien een terugbetaling van (on)kosten aan de orde is kan je hiervoor gebruik maken van de onkostennota van Parantee-Psylos. Voeg wel steeds het originele aankoopbewijs toe. Verplaatsingskosten worden uitbetaald aan het gangbare tarief onderhevig aan indexering. De onkostennota moet afgeprint en ondertekend worden bezorgd aan Parantee-Psylos alvorens uitbetaald wordt. Kostennota’s die na 1 januari worden ingediend voor kosten gemaakt in het vorige jaar, komen niet meer voor terugbetaling in aanmerking

Deelname op eigen kost
Indien sporters (met/of zonder topsportstatuut) wensen deel te nemen aan een wedstrijd op eigen kost dan volgt Parantee-Psylos de volgende procedure.

Contact
- Voor meer info over de topsportwerking, criteria en ondersteuning, contacteer coördinator topsportbeleid Steven Van Beylen via steven.vanbeylen@parantee-psylos.be.
- Voor meer info over de deelname aan internationale wedstrijden en je internationale classificatie, contacteer topsport medewerker Sofie Meneve via sofie.meneve@parantee-psylos.be.